අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

ෙලාෙව් අල්ලාහ් හැර සියල්ල නැසීයන බව විශ්වාස කිරීම


නිර්දේශ කිරීම මතුලොව

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට