මරණය ගැන සිහිකරමු

ෙලාෙව් අල්ලාහ් හැර සියල්ල නැසීයන බව විශ්වාස කිරීම

Choose Your Language