අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

මුහම්මද් නබි තුමාණන් පෙන්වා දුන් ආකාරයට වුදු ඉටුකිරීම


නිර්දේශ කිරීම Ablution

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට