අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

රෝගියෙකු වුදූ සහ සලාත් කරන ආකාරය


නිර්දේශ කිරීම නිර්මාතෘ

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට