අන්තර්ගතය

content

content of article

විස්තරය

අල්ලාහ් හැර වන්දනාමානය කිරීමට වෙන කිසිවෙකු නැත යන අධිෂ්ඨානයෙන් සිය ජීවිතයේ සි්‍යඵ කටයුතු ඉටුකිරීමෙන් කෙනෙකුට ලැබෙන සැනැසීම


නිර්දේශ කිරීම Testimony of Faith

අදහස්

ආශ්‍රිත ඕඩියෝ පට