අන්තර්ගතය

content

list of authors

About Author

මුහම්මද් මන්සූර් දහලාන්

මුහම්මද් මන්සූර් දහලාන්

මුහම්මද් මන්සූර් දහලාන්

‘දේව විශ්වාසය’ පිළිබඳ සහජ හැඟීම

‘දේව විශ්වාසය’ පිළිබඳ සහජ හැඟීම

ලිපිය

අතීතයේ තමා ජීවත් වූ පරිසරය පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයකින් තොරව පරිසරයේ බල සාධකයන් කෙරෙහි ඇති කර ගත් බිය හේතුවෙන් එම සාධකයන් වෙත මිනිසා විසින් දේවත්වය ආදේශ කිරීමකින් දේව විශ්වාසය ආරම්භ වූ බව මතවාදයක් දක්නට ඇත. පළමු ව මෙම මතවාදයන්හි යථාර්ථය විමසා බලමු.