අන්තර්ගතය

content

list of authors

About Author

මුහම්මද් අස් සාලිහ් අල් උතෙයිමීන්

මුහම්මද් අස් සාලිහ් අල් උතෙයිමීන්

මුහම්මද් අස් සාලිහ් අල් උතෙයිමීන්

ඉස්ලාමයේ මූලධර්මය

ඉස්ලාමයේ මූලධර්මය

කෘතිය

අල්ලාහ් කෙරෙහි විශ්වාසය, මලාඉකාවරුන් කෙරෙහි විශ්වාසය, නබි වරුන් සහ ග්‍රන්ථයන් කෙරෙහි විශ්වාසය, අල් කද්ර් නම් දෛවය කෙරෙහි විශ්වාසය, අවසාන දිනය කෙරෙහි විශ්වාසය සහ මේවායේ සාරාංශය මෙහි ඇතිලත් වේ.

කාන්තා පිරිසිදුකම

කාන්තා පිරිසිදුකම

කෘතිය

දැරියක් මල්වරවීමෙන් පසු ඇතිවන ඔසප් වීම මාසයකට වරක් සිදුවන බැවින් මෙම විෂය සම්බන්ධව ප්‍රධාන පෙළේ ඉස්ලාමීය ශාස්ත්‍ර විශාරද අශ්ශෙයික් මුහම්මද් බින් සාලිහ් අල් උසයිමීන් (රහ්) විසින් අල්කුර්ආනය සහ හදීස් පදනම් කරගෙන කාන්තාවක් මෙම කාලය තුල අනිවාර්යයෙන්ම දැන ගතයුතු කරුණු විස්තර සහිතව පැහැදිලි කර ඇත.