අන්තර්ගතය

content

Content Of Book

අල්ලාහ්ගේ දූත මුහම්මද් (සල්) තුමාණෝ

අදහස්