අන්තර්ගතය

content

Content Of Book

1 සහාබාවරුන් පිළිබඳ හැඳින්වීම,සහාබාවරු මෙනෙහි කිරීම හා ඔවුන්ගේ මහිමයන් කතා කිරීම හා අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජාමාආ වරුන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය,මුස්ලිම් සමාජය තුළ සහාබාවරුන්ගේ තත්ත්වය ,සහාබාවරුන්ගේ මහිමය හා ඔවුන්ගේ විශේෂාංග පිළිබඳ මෙම පොත් පිංචයෙහි කරුණු පැහැදිලි කොට ඇත.

අදහස්