සහාබාවරුන්ගේ යුතුකම් හා මහිමයන් සම්බන්ධයෙන් වූ කරුණු

1 සහාබාවරුන් පිළිබඳ හැඳින්වීම, සහාබාවරු මෙනෙහි කිරීම හා ඔවුන්ගේ මහිමයන් කතා කිරීම හා අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජාමාආ වරුන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය, මුස්ලිම් සමාජය තුළ සහාබාවරුන්ගේ තත්ත්වය , සහාබාවරුන්ගේ මහිමය හා ඔවුන්ගේ විශේෂාංග පිළිබඳ මෙම පොත් පිංචයෙහි කරුණු පැහැදිලි කොට ඇත.

ඔබේ භාෂාව තෝරන්න