අන්තර්ගතය

content

content of poster

සෑම කාරුණික ක්රි යාවක්ම පුණ්ය්කර්මයකි.(ධර්ම දූත මුහම්මද් තුමාණෝ)

අදහස්