සෑම කාරුණික ක්රියයාවක්ම පුණ්යිකර්මයකි

සෑම කාරුණික ක්රි යාවක්ම පුණ්ය්කර්මයකි.(ධර්ම දූත මුහම්මද් තුමාණෝ)

Choose Your Language