අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

අල් ඉබාදහ් නොහොත් වත් පිළිවෙත් පිළිබඳ අල් කුර්අානය හා හදීස් තුලින් කෙටි හැඳින්වීමක් මෙම වීඩියෝ පටයෙහි විස්තර කර අැත.


නිර්දේශ කිරීම වැඳුම් පිදුම් කිරීම

අදහස්