අන්තර්ගතය

content

content of video

Description

නාස්තික වාදියෙකුට අල්ලාහ් ගැන පහදා දෙන්නේ කෙසෙද? එ මගින් ජනතා අතර සාමය පතුරන්නේ කෙසේදනිර්දේශ කිරීම misconceptions about Islam

අදහස්