புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 15

ஹஜ்- அறிமுகம், ஆதாரங்கள், எப்போது விதியானது? அதன் சட்டம், அதன் நோக்கம், வரலாற்றுப் பிண்ணனி, சிறப்பு, யாருக்குக் கடமை?

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்