உள்ளடக்கம்

content

list of authors

About Author

Ahmed ben Muhammad

Ahmed ben Muhammad

Ahmed ben Muhammad

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 02

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 02

ஆடியோ

ஓரிறைக் கொள்கையின் வகைகள், ருபூபிய்யா, அதனை மறுத்தவர்கள், உலூஹிய்யா, அதில் மாறு செய்தோர், பெயர்கள், பண்புகள், அதில் வழிதவறியோர்.இணைவைப்பு என்றால் என்ன? அதன் விபரீதங்கள், எப்போது அது உருவானது? தற்போது சமூகத்திலுள்ள இணைவைப்புக்கள்

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 04

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 04

ஆடியோ

வானவர்களை எவ்வாறு நம்ப வேண்டும்? எப்போது படைக்கப்பட்டார்கள்? அவர்களின் அங்க அமைப்பு, பண்புகள், தராதரங்கள், வசிப்பிடங்கள், எண்ணிக்கை, பெயர்களும் பொறுப்புக்களும், சக்திகள்

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 05

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 05

ஆடியோ

வேதங்களின் பால் மனிதன் தேவையுள்ளவன், வேதங்களை நம்புவதற்கான ஆதாரங்கள், எவ்வாறு நம்புவது? குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள வேதங்கள், ஸுஹுபுகள், இறுதிவேதம் அல்குர்ஆன், முன்னைய வேதங்கள் பற்றி சுருக்கப் பார்வை, அவற்றில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 06

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 06

ஆடியோ

ரிஸாலத், ரஸூல்மார்களின் பால் மனிதனின் தேவைப்பாடு, மறைவான விடயங்களை இறைத்தூதர்கள் மூலமே அறியலாம், நேர்வழியை அறிய பகுத்தறிவு மட்டும் போதாது, தூதர்கள் ஏன் மனிதர்களாக அனுப்பப் பட்டார்கள்? இறைத்தூதர்கள் பற்றி அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்களின் நிலைப்பாடு.

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 11

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 11

ஆடியோ

ஸகாத்தின் முக்கியத்துவம், முன்னைய சமூகங்களில் ஸகாத், அதன் ஆதாரங்கள், அதனை மறுப்பவனின் நிலை, யாருக்கு எப்போது கடமை? ஸகாத்தின் தனிநபர் சமூகப் பயன்பாடுகள், விதியாகும் பொருட்கள், யாருக்கு வழங்க வேண்டும்?

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 13

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 13

ஆடியோ

நோன்பின் கடமைகள் : 1. எண்ணம் (நிய்யத்), அதன் நேரம், அதில் கடமையான, உபரியான நோன்புகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு. 2. நோன்பை முறிக்கும் விடயங்களைத் தவிர்த்தல்.நோன்பின் நேரம், நோன்பை முறிக்கக்கூடியவை : பகலில் உறவு கொள்ளல், விந்தை வெளிப்படுத்தல், உண்ணல், பருகல், வாந்தியை வரவழைத்தல், அதிக இரத்தம் வெளியேற்றுதல்.கேள்வி - பதில்

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 14

புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 14

ஆடியோ

விடுபட்ட நோன்பைப் பூர்த்தி செய்தல் :காரணமின்றி நோன்பை விட்டவர், காரணத்துடன் நோன்பை விட்டவர்.பிரயாணி, நோயாளி, மாதவிடாய், பிரசவத்தீட்டுள்ள பெண்கள் ஆகியோரின் சட்டங்கள்.வயோதிபர், தீராத நோயுள்ளவர்களின் சட்டம்.கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களின் சட்டம்.விடுபட்ட நோன்புகளை அடுத்த வருடம் வரை பிற்படுத்தியோர் , அதற்கு முன்னர் மரணித்தோரின் சட்டங்கள்.