உள்ளடக்கம்

content

content of article

விளக்கம்

விதி என்றால் என்ன? விதியின் படித்தரங்கள் : அறிவு, எழுதி வைத்தல், நாட்டம், படைத்தல். பாவம் செய்ய விதி காரணமாக மாட்டாது.


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்

தொடர்புடைய ஆடியோக்கள்