பிரார்த்தனை என்பதே ஒரு வணக்கம் தான்

பிரார்த்தனை என்பதே ஒரு வணக்கம். அது அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரமே செலுத்தப்பட வேண்டும். பிரார்த்தனை விடயத்தில் மக்களின் வகை

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்