உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

பிரார்த்தனை என்பதே ஒரு வணக்கம். அது அல்லாஹ்வுக்கு மாத்திரமே செலுத்தப்பட வேண்டும். பிரார்த்தனை விடயத்தில் மக்களின் வகை


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்