உள்ளடக்கம்

content

list of authors

About Author

Ahmed Muhammad

Ahmed Muhammad

Ahmed Muhammad

வணக்கம் என்பதன் விளக்கம்

வணக்கம் என்பதன் விளக்கம்

காணொளி

வணக்கத்தின் வரைவிலக்கணம், அதன் வகைகள், வணக்கம் ஏற்றுக் கொள்ளப் படுவதற்கான நிபந்தனைகள், அதில் மக்களின் நிலைப்பாடுகளும் பிரிவுகளும்