உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

வணக்கத்தின் வரைவிலக்கணம், அதன் வகைகள், வணக்கம் ஏற்றுக் கொள்ளப் படுவதற்கான நிபந்தனைகள், அதில் மக்களின் நிலைப்பாடுகளும் பிரிவுகளும்


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்