உள்ளடக்கம்

content

content of article

விளக்கம்

வுழூவின் முக்கியத்துவம், அதன் நிபந்தனைகள், கடமைகள், ஸுன்னத்துக்கள், பரிபூரணமாக வுழூச் செய்யும் முறை, வுழூவை முறிப்பவை


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்

தொடர்புடைய ஆடியோக்கள்