உள்ளடக்கம்

content

content of poster

இஸ்லாத்தில் இறைவன் பற்றிய நம்பிக்கையானது, தவ்ஹீத் எனும் அரபு வாசகத்தினால் அழைக்கப்படுகிறது. இது தூய, ஓரிறைக் கொள்கைக்கு கலங்கம் விளைவிக்காத, பொதுப்படையான ஓர் வாசகமாகும்.

கருத்துக்கள்