உள்ளடக்கம்

content

content of poster

“நிச்சயமாக இந்த மார்க்கம் எளிதானது. இம்மார்க்கத்தை எவரும் (தமக்கு) சிரமமானதாக ஆக்கினால், அவரை அது மிகைத்துவிடும். எனவே, நடுநிலைமையையே மேற்கொள்ளுங்கள்” – முஹம்மத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். (ஆதாரம்: புஹாரி 39, முஸ்லிம் 2816).

கருத்துக்கள்