உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

அல்குர்ஆனின் வரைவிலக்கணம், அதனை ஓதுவதன் சிறப்பு, விளங்குவது, அதனை வெறுப்பதன் அர்த்தம்


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: ඉස්ලාම්

கருத்துக்கள்