ஏகத்துவக் கலிமாவின் சரியான விளக்கம்

ஏகத்துவக் கலிமாவின் சரியான விளக்கம், மக்கள் விளங்கி வைத்துள்ள மாற்று விளக்கங்கள்

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்