உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

ஏகத்துவக் கலிமாவின் சரியான விளக்கம், மக்கள் விளங்கி வைத்துள்ள மாற்று விளக்கங்கள்


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: அல்லாஹ்வின் ஒருமைத் தன்மை

கருத்துக்கள்