உள்ளடக்கம்

content

content of poster

அல்லாஹ் தனது வெளிப்படையான செயல்களை மட்டும் பார்க்காமல், உள்ளத்தால் நினைப்பதைப் பற்றியும் முழுமையாக அறிந்திருக்கிறான் என்பது ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அறிந்து வைத்துள்ளனர்.

கருத்துக்கள்