பெருமை - பகுதி 3

"அடியார்களில் பெருமை நரக வாதிகளின் பண்பு
பெருமையடிப்போருக்கு கிடைக்கவிருக்கும் வேதனைகளின் வகைகள்"

Choose Your Language