புது முஸ்லிம்களுக்கான தஃவா மெமோரி - 17

ஹஜ் செய்யும் முறை:தமத்துஃ : உம்ராவுடைய தவாப், ஸஈ, முடி சிரைத்தல், இஹ்ராத்தைக் களைதல். மீண்டும் 8ம் நாள் ஹஜ்ஜுக்கு நிய்யத் வைத்தல் கிரான், இப்ராத் : தவாபுல் குதூம், ஹஜ்ஜுடைய ஸஈ.
துல்ஹஜ் 8ம் : மினாவில் தரித்தல்.


Choose Your Language