உள்ளடக்கம்

content

content of article

விளக்கம்

ஹஜ் செய்யும் முறை:தமத்துஃ : உம்ராவுடைய தவாப், ஸஈ, முடி சிரைத்தல், இஹ்ராத்தைக் களைதல். மீண்டும் 8ம் நாள் ஹஜ்ஜுக்கு நிய்யத் வைத்தல் கிரான், இப்ராத் : தவாபுல் குதூம், ஹஜ்ஜுடைய ஸஈ.
துல்ஹஜ் 8ம் : மினாவில் தரித்தல்.குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்

தொடர்புடைய ஆடியோக்கள்