உள்ளடக்கம்

content

content of poster

எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அல்லாஹ் எம்முடன் இருக்கிறான். உதவி, மன்னிப்பு, வழிகாட்டல் போன்ற அனைத்தையும் எல்லா நேரங்களிலும் அவனிடம் எமக்குக் கேட்டுப் பெற முடியும்.

கருத்துக்கள்