அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது படைப்புக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு

எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அல்லாஹ் எம்முடன் இருக்கிறான். உதவி, மன்னிப்பு, வழிகாட்டல் போன்ற அனைத்தையும் எல்லா நேரங்களிலும் அவனிடம் எமக்குக் கேட்டுப் பெற முடியும்.

Choose Your Language