அல்லாஹ்வின் பெயர்கள்

அல்லாஹ்வின் பெயர்கள்

அல்லாஹ்வின் ஒவ்வொரு பெயரும், அவனை அதிகமதிகமாக நேசிப்பதற்கும், அவனுக்கு அஞ்சி செயற்படுவதற்கும் ஒருவருக்கு வழிகாட்டுகிறது.

Choose Your Language