“படைப்புக்களுக்கு படைப்பாளன் ஒருவன் இருக்கிறான்.”

“படைப்புக்களுக்கு படைப்பாளன் ஒருவன் இருக்கிறான்.”

“படைப்புக்களுக்கு படைப்பாளன் ஒருவன் இருக்கிறான்”. உலகில் பிறக்கும் அனைத்து குழந்தைகளும் இவ் உள்ளுணர்விலே பிறக்கின்றன.

Choose Your Language