உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

முஹர்ரம் 10ம் நாளில் நடைபெறும் கர்பலா அனுஷ்டிப்பு, விஷேடமான திக்ருகள் செய்தல், மௌலித்கள் ஓதுதல் போன்ற பித்அத்துகள்

SHOW MORE


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்