முஹர்ரம் 10ம் நாளின் பித்அத்துகள்

முஹர்ரம் 10ம் நாளில் நடைபெறும் கர்பலா அனுஷ்டிப்பு, விஷேடமான திக்ருகள் செய்தல், மௌலித்கள் ஓதுதல் போன்ற பித்அத்துகள்

SHOW MORE

Choose Your Language