உள்ளடக்கம்

content

content of poster

சாப்பிட்டு முடிந்ததும் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்கள்: “அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லதீ அத்அமனீ ஹாதா, வரஸகனீஹி மின் கைரி ஹவ்லின் மின்னீ வலா குவ்வா”. (எனது சக்திக்குட்பட்ட எதுவுமின்றி இவ் உணவை எனக்கு வழங்கி, அருள் புரிந்த அல்லாஹ்வுக்கே அனைத்துப் புகழும்). (ஆதாரம்: அபூதாவுத் 4025, திர்மிதி 3458).

கருத்துக்கள்