முஸ்லிம்கள் மேரியை (மர்யமை) நேசிக்கின்றனர். அவரை மதிக்கின்றனர்.

முஸ்லிம்கள் மேரியை (மர்யமை) நேசிக்கின்றனர். அவரை மதிக்கின்றனர்.

முஸ்லிம்கள் மேரியை (மர்யமை) நேசிக்கின்றனர். அவரை மதிக்கின்றனர். அவர் மனித தீண்டுதல் இன்றி இயேசுவை பிரசவித்தார். அதற்காக அவரை வணங்குவதில்லை.

Choose Your Language