உள்ளடக்கம்

content

content of poster

“ஒவ்வொரு நற்செயல்களும் தர்மமாகும்” – முஹம்மத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். (ஆதாரம்: முஸ்லிம் 1005)

கருத்துக்கள்