லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்பதன் விளக்கம்

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்பதன் பொருள், அதன் நிபந்தனைகள், அதனால் கிடைக்கும் பயன்கள்.

Choose Your Language