பெருமை - பகுதி 4

மார்க்கத்தைக் கற்காமலிருப்பதும் பெருமையின் அடையாளமாகும்"

Choose Your Language