பெருமை - பகுதி 4

மார்க்கத்தைக் கற்காமலிருப்பதும் பெருமையின் அடையாளமாகும்"

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்