உள்ளடக்கம்

content

content of video

Description

மார்க்கத்தைக் கற்காமலிருப்பதும் பெருமையின் அடையாளமாகும்"


குறிப்பாக்கப்பட்டவை: இஸ்லாம்

கருத்துக்கள்