உள்ளடக்கம்

content

content of poster

தன் விருப்பங்களை விட தனது மார்க்கத்துக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் வரை ஒரு அடியான் அழிக்கப்படுவதில்லை. -உமர் இப்னு கத்தாப் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு). மேலும் அறிய...

கருத்துக்கள்