சுவனத்தின் வர்ணனை

சுவனத்தின் வர்ணனை

சுவனம் என்பது ஆறுகள், பழங்கள், நல்ல வாசணைகள், தங்கத்தால் ஆன கின்னங்கள் போன்றவற்றோடு, அல்லாஹ்வின் நிழலும் படர்ந்த ஓர் அமைதியான இடமாகும்.

Choose Your Language