நன்மையை ஏவி, தீமையை தடுத்தல்

நன்மையை ஏவி, தீமையைத் தடுப்பது முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கு கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய குணங்களில் ஒன்று என அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்துகிறான்.

Choose Your Language