உள்ளடக்கம்

content

content of poster

நன்மையை ஏவி, தீமையைத் தடுப்பது முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கு கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய குணங்களில் ஒன்று என அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்துகிறான்.

கருத்துக்கள்