Ang Paniniwala sa Mga Kasulatan

Ito ay ang paniniwala na ang Allah ay tunay ngang nagpadala sa Kanyang mga Sugo ng pangkalangitang mga kasulatan mula sa Kanya, upang maipahayag ang mga ito sa sangkatauhan, upang Kanyang maipaliwanag sa kanila ang mga alituntunin ng pagsamba nila sa Kanya, at sa pamamagitan nito ay maisasaayos ang mga kalagayan ng kanilang kabuhayan. 

Ang Mga Kasulatang Ito ay Ang Mga Sumusunod:

 1. Ang Suhuf ni Ibrahim [o Kalatas ni Abraham]

 2. Ang Tawrah ni Musa [o ang Torah ni Moises] 

3. Ang Zabur ni Daud [o ang Psalmo ni David] 

4. Ang Injeel ni Isa [o ang Ebanghelyo ni Hesus]

 5. At ang Qur’an ni Muhammad . Ang Huli ay ipinahayag bilang kabuuang mensahe ng lahat ng mga nauna rito, kaya sa pamamagitan nito ay nawalan ng bisa ang mga naunang Kasulatan.

Piliin ang iyong Lenguahe