Coronavirus - Isang Islamikong Pananaw

Ang epidemyang ito - COVID19-, anuman ang sanhi nito, ay nagsimula sa kalooban ni Allah.  Kung hindi pinahintulutan ni Allah, hindi ito mangyayari. Sinabi ni Allah:

(Katotohanang, ang Kanyang utos, kapag nagnanais Siya ng isang bagay, ay magsasabi lamang Siya ng, "Maging!" At ito nga.)

Kapag may sinumang nagkaroon ng virus na iyon, walang makapagliligtas sa kanya maliban kay Allah. Sinabi ni Allah:

 (At katotohanan, kung tatanungin mo sila: "Sino ang lumikha ng langit at lupa?" Tiyak na sasabihin nila: "Si Allâh (ang lumikha sa mga ito)." Sabihin: "Sabihin mo sa akin, ang mga bagay na iyong hinihilingan bukod kayAllâh - kung si Allâh ay nilayon ang ilang pinsala para sa akin, maaari ba nilang alisin ang Kanyang pinsala? o kung Siya (si Allâh) na nilayon ang ilang awa para sa akin, maaari ba nilang pigilan ang Kanyang Awa? "Sabihin:" Sapat na para sa akin si Allâh; sa Kanya yaong sinumang nagtitiwala (ibig sabihin ay mga mananampalataya) at dapat ilagay ang kanilang tiwala.).

Ang pagsasagawa ng tamang mga pag-iingat upang maiwasan ang mga ganitong mga sakit ay walang alinlangan na kapaki-pakinabang. Ang paghahanda ni Allah para sa kinasusuklaman at nakamamatay na sakit ay hindi kakulangan ng karunungan maging alam man natin ang karunungan o hindi.  Ang lihim ng karunungang iyon ay para lamang subukan ang pananampalataya ng mga tao sa mga oras ng kaligayahan at kapighatian, sinabi ni Allah:

(Ang bawat isa ay makakatikim ng kamatayan, at Kami ay gagawa ng pagsubok sa iyo ng kasamaan at kabutihan. At sa Amin ay magbabalik ka).

Ang layunin ng nasabing masamang kapalaran ay gawin ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at pagkakamali. Karamihan sa mga masasayang panahon ay puno ng pagwawalang bahala at kapabayaan upang malaman ni Allah ang mga sumuway sa kanya sa mga oras na iyon, sinabi ni Allah

(At Kami ay hindi nagpadala ng isang Propeta sa anumang bayan (at tinanggihan nila siya), ngunit nilupig Namin ang mga tao ng pagdurusa mula sa matinding kahirapan (o pagkawala ng kayamanan) at pagkawala ng kalusugan (at mga sakuna), upang maipahiya nila ang kanilang sarili (at magsisi kay Allâh - Pagkatapos ay binago Namin ang kasamaan para sa kabutihan, hanggang sa sila ay tumaas sa bilang at sa kayamanan, at nagsabi: "Ang aming mga magulang ay dinapuan kasamaan (pagkawala ng kalusugan at mga kalamidad) at ng walang (kasaganaan) - Kaya't nilupig namin silang lahat  ng biglaan habang sila ay walang kamalayan)

Nagawa nila ang kanilang mga sarili sa mga kagalakan ng buhay at nakalimutan ang mga oras ng pagdurusa.  Dagdag pa nila sa kapabayaan na sila ay nangahas na sumuway kay Allah. Kung ang mga tao ay sumunod sa kanilang panginoon (si Allah), siya, ay mapagbigay, na pagkakalooban yaong mga sumusunod. Sinabi ni Allah

 (At kung ang mga tao sa mga bayan ay naniwala at nagkaroon ng Taqwâ (pagkatakot), katiyakan, Amin sanang binuksan para sa kanila ang mga pagpapala mula sa langit at sa lupa, ngunit sila ay pinasinungalingan (ang mga Sugo). Kaya't kinuha Namin sila (na may parusa) para sa kung ano ang kanilang nakamit(politeismo at mga krimen).

Ang pinakamalaking sakuna sa buhay ng tao ay ang pagpapabaya sa mga utos ni Allah.  Hindi nila ikinalulungkot ang kanilang mga pagkakamali ni natatakot sa parusa ni Allah.  Sinabi ni Allah

(Naranasan ba ng mga tao ng mga bayan ang katiwasayan laban sa pagdating ng Ating parusa sa gabi habang sila ay natutulog? - O, ang mga tao ba sa mga bayan pagkatapos ay naramdaman ang katiwasayan sa pagdating ng Ating parusa sa umaga habang sila ay naglalaro? -  Noon ba nakaramdam sila ng katiwasayan laban sa Plano ni Allâh? Walang nakakaramdam ng katiwasayan mula sa Plano ni Allâh maliban sa mga taong talunan - Hindi ba malinaw sa mga nagmamana ng mundo nang sunud-sunod mula sa mga (nauna) na nagmamay-ari nito, na kung ninais Namin, Kami ay parurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. At isinara Namin ang kanilang mga puso upang hindi sila makarinig? - Iyon ang mga bayan na ang kwento ay iniugnay Namin sa iyo (O Muhammad). At talagang dumating sa kanila ang kanilang mga Sugo na may malinaw na mga patunay,  ngunit hindi sila tulad ng naniniwala sa kung ano ang kanilang dating tinanggihan. Kaya't si Allâh ay hindi isinasara ang mga puso ng mga hindi naniniwala (mula sa bawat uri ng patnubay sa relihiyon).

Ang pinakamalaking pagpapabaya ng mga tao ay ang maging mahy kamalayan sa buhay, na nakikita, at ipagwalang bahala ang hindi nakikitang Kabilang Buhay. Si Allah ay nagsabi

... ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi alam - Alam lamang nila ang panlabas na anyo ng buhay sa mundo (ibig sabihin ang mga bagay sa kanilang kabuhayan, tulad ng patubig o paghahasik o pag-aani, atbp.), at sila ay walang pakialam sa Kabilang Buhay - Hindi ba sila nag-iisip ng mabuti (sa kanilang mga sarili) tungkol sa kanilang mga sarili (kung paano nilikha sila ni Allâh mula sa wala, at sa gayon ay bubuhaying muli sila)?  Hindi nilikha ni Allâh ang langit at ang lupa, at ang lahat na nasa pagitan nito, maliban sa katotohanan at para sa isang itinakdang termino. At talagang marami sa sangkatauhan ang tumatanggi sa Pagharap sa kanilang Panginoon - Hindi ba sila naglalakbay sa lupain, at nakikita kung ano ang naging wakas ng mga nauna sa kanila? Sila ay higit na mataas sa kanila sa lakas, at kanilang tinapakan ang lupa at pinuno ito ng mas maraming bilang kaysa sa mga ito (mga pagano) na nagawa: at dumating sa kanila ang kanilang mga Sugo na may malinaw na mga patunay. Katiyakan, hindi sila sinaktan ni Allâh, ngunit nakasanayan nila ang saktan ang kanilang mga sarili

Ang epidemyang ito –COVID19- naganap dahil sa pagkakamali ng mga tao at pagsuway sa mga utos ni Allah.  Isang malaking kamangmangan ang pagdudahan ang katotohanang ito.  Malinaw na ipinakita ito nang si Adan ay lumabas sa paraiso dahil sa pagsuway sa utos ni Allah.  Sinabi ni Allah (At Kami ay nagsabi: "O Adan! Manatili ka at ang iyong asawa sa Paraiso at kumain kayong dalawa nang malayang may kasiyahan at kaluguran, ng mga bagay doon kung saan man mo ito naisin, ngunit huwag lumapit sa punong ito o pareho kayong magiging  ang Zâlimûn (mga gumagawa ng mali) - Pagkatapos ay nagawang ilabas sila ni Shaitân (Satanas) mula doon (sa Paraiso), at pinalabas sila mula sa kung nasaan sila. Sinabi namin: "Bumaba kayo, lahat, na may poot sa pagitan ng iyong mga sarili. Sa lupa ay magiging isang tirahan para sa iyo at isang kasiyahan sa sandaling  panahon).

Nang makita ng mga tao ang mga nakagawa ng malaswa na walang pagkondena, sumpa at matinding galit ni Allah ang mapapasa kanilang lahat.  Sinabi ni Allah: (Yaong sa mga Anak ni Israel na hindi naniwala ay sinumpa ng dila ni Dâwûd (David) at 'Îsâ (Hesus), anak ni Maryam (Maria). Iyon ay dahil sumuway sila (kay Allâh at sa mga Sugo) at kailanman ay lumalabag sa mga hangganan. - Hindi nila pinagbabawalan ang isa't isa sa Al-Munkar (mali, paggawa ng masama, kasalanan, politeismo, kawalang-paniniwala) na kanilang ginawa. Tunay na kasamaan ang kanilang ginawa). Ang pagsuway, sa sarili lamang, ay hindi kasing sama kapag ito ay sinamahan ng kasuwailan at katigasan ng ulo.  Sinabi ni Allah:

(At sa sangkatauhan ay mayroong  ang pagsasalita ay maaaring magpalugod sa iyo (O Muhammad), sa mundong ito, at tinatawag niya si Allâh na magpatotoo tungkol sa kung ano ang nasa kanyang puso, gayon pa man siya ang pinaka pala-away sa magkalaban - At kapag siya  tumalikod (mula sa iyo "O Muhammad"), ang kanyang pagsisikap sa lupain ay ang gumawa ng dito kasamaan at sirain ang mga pananim at mga baka, at si Allâh ay hindi nagugustuhan ang kalokohan - At kapag sinabi sa kanya, "matakot ka kay Allâh", siya  ay pinamumunuan ng pagmamataas na (higit pang) krimen. Kaya sapat para sa kanya ang Impiyerno, at pinakapangit talaga ay ang lugar na iyon upang magpahinga!).

Bilang ang kasamaan (si Satanas) ay isang kaaway ng mga tao, dapat silang sumuway sa kanya.  Sa kabilang banda, dapat silang sumunod, magmahal at sumamba kay Allah.  Sinabi ni Allah:

 (Katiyakan, si Shaitân (Satanas) ay isang kaaway sa iyo, kaya't kunin (ituring) siya bilang isang kaaway. Inaanyayahan lamang niya ang kanyang Hizb (tagasunod) upang sila ay maging mga naninirahan sa nagliliyab na Apoy).

Si Allah ay nasa itaas ng langit ngunit nakikita ang mga sumusuway sa kanya. Nakikita Niya ang mga sumasamba sa isang nilalang at hindi pinansin ang Lumikha. Habang bumababa ang mga pagpapala ni Allah, ang mga pagkakamali ng mga tao ay umaakyat. Nilikha Niya sila ngunit sumasamba sila sa iba at binigyan Niya sila ngunit nagpasalamat sila sa iba.  Oh Allah! gaano ka nga naman kapasensiya! Sinabi ni Allah:

 

(Yaon bang mga naglilikha ng masasamang pakan ay nakakaramdam ng katiyakan na si Allâh ay hindi ilulubog sila sa lupa, o ang pagdurusa ay hindi lulupig sa kanila mula sa mga direksyon na hindi nila nalalaman? - O kaya ay mahuli Niya sila sa gitna ng kanilang pagpunta at pabalik-balik (sa kanilang mga gawain), upang walang makatakas sa kanila (mula sa parusa ni Allâh? - Allah O na mahuli Niya sila ng unti-unting pag-aaksaya (ng kanilang kayamanan at kalusugan). Tunay na ang iyong Panginoon ay talagang puno ng Kabaitan, Pinakamaawain? - Hindi ba nila napagmasdan ang mga bagay na nilikha ni Allâh: (paano) ang kanilang mga anino ay kumikiling sa kanan at sa kaliwa, na nagpapatirapa kay Allâh, at sila ay mababa?). Naririnig ni Allah ang mga tumatawag kay Hesus na "anak ng Diyos".  Sinabi ni Allah: (At sinasabi nila: "Ang Pinaka-Mapagbiyaya (si Allâh) ay nag-anak ng isang anak na lalaki (o mga supling o mga anak) * tulad ng sinasabi ng mga Hudyo: 'Si Uzair (Ezra) ay anak ni Allâh, at sinasabi ng mga Kristiyano na Siya ay nagka-anak ng isang anak na lalaki ['Îsâ (Hesus)+, at ang mga paganong Arabo ay nagsabi na Siya ay nagkaanak na mga anak na babae (mga anghel at iba pa) - Tunay na  ikaw ay nagdala ng (nagsabi) ng isang kakila-kilabot na masamang bagay - Na kung saan ang mga langit ay halos mapunit, at ang lupa ay mahati, at ang mga bundok ay masira - Na nag-ugnay sila ng isang anak (o mga supling o mga anak) sa Pinakamapagpala (si Allâh  - Ngunit hindi angkop para sa (Kamahalan ng) ang Pinakamapagpala (si Allâh) na Siya ay manganak ng isang anak na lalaki (o mga supling o mga anak - Walang sinuman sa mga kalangitan at sa lupa ngunit lumalapit sa Pinakamapagpala (si Allâh) bilang isang  alipin - Tunay na Kilala niya ang bawat isa sa kanila, at binilang sila ng isang buong bilang - At lahat sila ay darating sa Kanya nang nag-iisa sa Araw ng Pagkabuhay (nang walang katulong, o tagapagtanggol).

Nang binigyan ni Allah ang mga Hudyo ng isang mabuting lupain (Herusalem) at hiniling silang kumain mula sa mabuting produksiyon at yumuko habang pinapasok ang lupaing yaon  na nagsasabing "Hitta" = alisin yan ibig sabihin O'Allah alisin ang aming mga kasalanan (patawarin kami), sila ay nangahas na pumasok nang pagapang sa ang kanilang mga likuran na nagsasabing "Hinta" sa halip na "Hitta".  Dahil dito, ang mga sumpa at galit ni Allah ay nasa kanila.  Sinabi ni Allah:

(At (alalahanin) nang sinabi Namin: "Pumasok sa bayang ito (Herusalem) at kumain ng labis doon na may kasiyahan at kagalakan saan mo man naisin, at pumasok sa pintuan na nakatirapa (o yumuko nang may pagpapakumbaba) at sabihing: 'Patawarin mo kami,' at Kami  ay patatawarin sa iyo ang iyong mga kasalanan at dadagdagan (ng gantimpala) para sa mga gumagawa ng mabuti - Ngunit ang mga nagkasala na binago ang salita mula sa sinabi sa kanila ng iba, kaya ipinadala Namin sa mga makasalanan ang Rijz (isang parusa) mula sa angit dahil sa kanilang paghihimagsik laban sa pagsunod kay Allah).

Naririnig ni Allah ang mga ateyista na nangahas na maliitin ang lakas ni Allah ang makapangyarihan sa lahat bilang pagmamaliit sa kahinaan ng kanilang mga sarili.  Sinabi ni Allah:

 (O sangkatauhan! Ang isang pagkakatulad ay nalikha, kaya makinig dito (nang maingat): Katotohanang yaong mga tinatawag ninyo bukod kay Allâh, ay hindi makalikha (kahit na) isang langaw, kahit na magsama-sama sila para sa ganitong layunin.  At kung ang langaw ay kumuha ng isang bagay mula sa kanila, wala silang lakas na ipabitaw ito mula sa langaw. Kaya napakahina ang (parehong) naghahanap at nahanap - Hindi nila tinantya si Allâh sa Kanyang Matuwid na Tantiya. Katotohanan, si Allâh ay Malakas sa lahat, Makapangyarihan sa lahat). Ang pinakamalaking pagmamaliit ni Allah na makapangyarihan sa lahat ay ang pagsamba maliban sa kanya tulad ni Hesus ang Kristo, mga diyus-diyosanl, libingan o patay na tao. Ang mga yaon ay mga hentil at makasalanang tao. Sinabi ni Allah: (Si Allâh ay ang Lumikha ng lahat ng mga bagay, at Siya ang Wakîl (Katiwala, Tagapag-ayos ng mga gawain, Tagapatnubay) sa lahat ng mga bagay - Sa Kanya ang pagmamay-ari ng mga susi ng kalangitan at kalupaan. At ang mga hindi naniniwala sa Ayât (mga patunay, katibayan, talata, palatandaan, paghahayag, atbp.) ni Allâh, ganyan silang mgamagiging talunan - Sabihin (O Muhammad sa mga politeista): "Iniuutos mo ba sa aking sumamba bukod kay Allâh? O kayong mga hangal! -  At sa katunayan ito ay ipinahayag sa iyo (O Muhammad), tulad nilang mga (mga Mensahero ng Allâh) nauna sa iyo: "Kung nakiisai ka sa sa pagsamba sa iba kay Allâh, (kung gayon) tiyak (lahat) ang iyong mga gawa ay magiging walang kabuluhan, at  ikaw ay tiyak na kabilang sa mga talunan - Hindi! Ngunit sumamba kay Allâh (Mag-isa at wala nang iba pa), at maging kabilang sa mapagpasalamat -Hindi sila gumawa ng isang makatarungang pagtatantya kay Allâh tulad nararapat sa Kanya. At sa Araw ng Pagkabuhay ang buong daigdig ay hahawakan ng Kanyang Kamay at ang mga kalangitan ay mabibilog sa Kanyang Kanang Kamay. Kaluwalhatian sa Kanya, at Mataas Siya higit sa lahat ng kanilang mga itinatambal  sa Kanya!).

Ang kawalang katarungan ay isang hindi mapapatawad na kamalian.  Ang pagpatay sa mga inosente, lalo na ang mga mahina, ay isang hindi mapapatawad na kamalian.  Ang hindi makatarungan na namamayani sa malalakas na tao sa mga mahina, na nagpapalayas sa kanila sa kanilang mga tahanan at pagsasamantala sa mga mahihirap na tao sa hindi patas na mapagpatubong mga pakinabang ay hindi mapapatawad na kamalian.  Sinabi ni Allah:

 (At huwag lumapit sa labag sa batas na pakikiapid. Katotohanan, ito ay isang Fâhishah (ibig sabihin, anumang bagay na lumalabag sa mga limitasyon nito: isang malaking kasalanan), at isang masamang paraan (na humahantong sa kanya sa Impiyerno maliban kung patawarin siya ni Allâh - At huwag patayin ang sinumang ng pagpatay na ipinagbawal ni Allâh, maliban sa isang makatarungang dahilan. At sinumang pumatay nang mali (Mazlûman na sinasadyang may poot at pang-aapi at hindi sa pamamagitan ng pagkakamali), binigyan namin ng awtoridad ang kanyang tagapagmana [upang hingin ang mga Qisâs, - Batas ng Pagkakapantay-pantay sa parusa - o magpatawad  , o kumuha ng Diyah (salapi ng dugo)]. Ngunit huwag siyang lumampas sa mga limitasyon sa pagkitil ng buhay (ibig sabihin hindi siya dapat papatay maliban sa pumatay). Katotohanang, tinulungan siya (ng batas ng Islâm) - At huwag lumapit  sa pag-aari ng ulila maliban na lamang upang mapagbuti ito, hanggang sa marating niya ang edad ng buong lakas.At tuparin ang (bawat) tipan. Katunayan, ang tipan, ay tatanungin - At magbigay ng buong sukat kapag sumusukat, at timbangin sa isang timbangan na parehas. Ito ay mabuti (may pakinabang) at mas mainam sa wakas - At huwag sundin (O tao ibig sabihin huwag magsalita, o huwag o huwag sumaksi) na hindi mo alam. Katotohanang!  Ang pagdinig, at ang paningin, at ang puso, ng bawat isa ay tatanungin (ni Allâh) - At huwag lumakad sa mundo nang may pagmamalaki at pagmamataas. Katotohanang, hindi ka makakapasok o makababaon sa lupa, o hindi mo makakamit ang kataasan tulad ng mga bundok na nasa itaas - Ang lahat ng masamang aspeto ng mga ito (ang nabanggit na mga bagay sa itaas) ay kapoot-poot sa iyong Panginoon).

Ang pagmamataas, kapalaluan at labis na kumpiyansa ay sanhi ng pagpapabaya dahil inilalagay ni Allah kung ano ang kabaligtaran sa kanilang inaasahan.  Si Allah ay hinahayaang makita ang kanilang kahinaan upang sumuko.  Pagkatapos, ang kanilang ninanais lamang ay ang mabuhay, kinakalimutan kung ano ang binabalak nilang gawin. Tulad ng sinabi ni Allah tungkol kay Karun:

 (Katotohanang, si Qârûn (Korah) ay sa mga tao ni Mûsâ (Moises), ngunit siya ay kumikilos nang palalo sa kanila. At binigyan namin siya ng mga kayamanan, na kung saan ang mga susi ay magiging isang pasanin sa isang katawan ng mga malakas na tao. Alalahanin nang sinabi sa kanya ng mga tao: "Huwag kang magalak (na may kayamanan, na hindi mapagpasalamat kay Allâh). Katotohanang si Allâh ay hindi gusto ang mga nagagalak (na may mga kayamanan, na hindi mapagpasalat kay Allâh - Ngunit hanapin, kasama ang (kayamanan) na yaong ipinagkaloob sa iyo ni Allâh.  ang tahanan ng Kabilang Buhay, at huwag kalimutan ang iyong bahagi ng pinahihintulot na kasiyahan sa mundong ito; at gumawa ng mabuti tulad ni Allâh ay naging mabuti sa iyo, at huwag maghanap ng kasamaan sa lupain. Katotohanan, si Allâh ay hindi nagugustuhan ang mga Mufsidûn (ang mga gumagawa ng malalaking mga pagkakasalaat mga kasalanan, mga mang-aapi, maniniil, gumagawa ng kasamaan, mga tiwali - Sinabi Niya: "Ito ay ibinigay sa akin lamang dahil sa kaalamang natagpuan ko." Hindi ba niya alam na winasak ni Allâh sa harap niya ang mga henerasyon, mga kalalakihan na mas mahigit kaysa sa kanya sa lakas at malaki sa dami (ng kayamanan) na kanilang tinipon? Ngunit ang Mujrimûn (mga kriminal, hindi naniniwala, politeista, makasalanan) ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang mga kasalanan (sapagkat kilalang-kilala sila ni Allâh, kaya parurusahan sila nang hindi na sila tatawagin para managot.) Ibinigay sa kanya ni Allah ang kayamanan ngunit siya ay mapagmataas.  Ang kanyang katapusan ay tulad ng sinabi ni Allah: (Kaya't pinalunok namin siya sa lupa at ang kanyang tirahan

Ang pagmamataas ni Paraon ay naglaho nang makita niya ang katotohanan. Sinabi ni Allah:

 (At dinala namin ang mga Angkan ni Israel patawid ng dagat, at si Fir'aun (Paraon) kasama ang kanyang mga hukbo ay sumunod sa kanila sa pang-aapi at galit, hanggang ang pagkalunod ay nanaig sa kanya, sinabi niya: "Naniniwala ako na walang karapatang sambahin kundi  Siya (Allâh) sa Kanyang pinaniniwalaan ng mga Angkan ni Israel, at ako ay isa sa mga Muslim (yaong sumusuko sa Kalooban ni Allâh - Ngayon (naniniwala ka) habang tumanggi ka na maniwala dati at ikaw ay isa sa mga Mufsidûn (mga masasama. mga tiwali - Kaya't sa araw na ito ay ililigtas namin ang iyong (patay) na katawan (mula sa dagat) upang ikaw ay maging isang tanda sa mga sumunod sa iyo! At sa katunayan, marami sa sangkatauhan ang walang paniniwala sa aming Ayât (mga patunay, katibayan, talata, aral, palatandaan, kapahayagan atbp) Ang pagsisisi ay dapat tapat at tinatanggap lamang ni Allah ang pagsisisi sa mga gumagawa ng kasamaan sa kamangmangan at kahangalan: (bago namatay. Sinabi ni Allah na magsisi kaagad pagkatapos; sila ang pinatatawad ni Allah at si Allah ay kailanmang Nakakaalam ng Lahat, Marunong sa Lahat, - At walang epekto ang pagsisisi sa mga nagpapatuloy  gumawa ng mga masasamang gawa hanggang sa ang kamatayan ay nakaharap sa isa sa kanila at sinabi niya: "Ngayon nagsisisi ako;" o sa mga namatay habang sila ay hindi naniniwala.  Para sa kanila Naghanda kami ng isang masakit na pagdurusa).

 

Wala nang mamatay bago o pagkatapos ng oras na itinakda na ni Allah. Sinabi ni Allah:

(At walang sinuman ang maaaring mamatay maliban sa kalooban ni Allâh at sa isang takdang panahon) at sinabi: (Saanman ka pa man, ang kamatayan ay maabutan ka kahit na kung ikaw ay nasa mga kanlungang itinayo ng malakas at mataas!). Ang kamatayan ay hindi maiiwasan sa pamamagitan ng pag-iingat. Sinabi ni Allah: (Hindi mo ba iniisip (O Muhammad) silang mga umalis mula sa kanilang mga tahanan ng libu-libo, na natatakot sa kamatayan? Sinabi sa kanila ni Allah, "Mamatay". At pagkatapos ay ipinanumbalik niya sila sa buhay. Katunayan, si Allâh ay puno ng kabaitan  sa sangkatauhan, ngunit karamihan sa mga tao  ay hindi mapagpasalamat).

 Bagaman mayroon itong iba't ibang mga kadahilanan, ang kamatayan ay pareho. At ang sakuna na maaaring harapin pagkatapos ng kamatayan ay mas malaki kaysa sa kamatayan mismo. Sinabi ni Allah: (At kung ikaw ay pinatay o namatay sa landas ni Allah, ang kapatawaran at awa mula sa Allâh ay higit na mas mainam kaysa sa lahat na kanilang naipon (ng mga makamundong yaman - At kung namatay ka, o pinatay, katotohanang, kay Allah kayo ititipon).

Lenguahe