Zakah [o Pagkakawanggawa]

Ito ay isang napakaliit na porsiyento sa kayamanan, ibinibigay ng isang muslim na mayaman ayon sa mga naitakdang kondisyon bilang katungkulan at pagpapatupad sa kautusan ng Allah para sa mga kapatid niyang mahihirap at nangangailangan, ang layunin ng Islam sa pagtatakda nito ay upang bigyang buhay ang kulay ng panlipunang pagdadamayan sa pagitan ng mga  muslim, mabigyan ng lunas ang kahirapan at maagapan ang pelegrosong mga bagay-bagay na maaring magiging bunga nito.


At sa pamamagitan nito nagiging dalisay ang mga puso ng mayayaman mula sa katakawan sa pera at kasakiman, at pinadadalisay nito ang mga puso ng mga mahihirap mula sa pagkapoot at pagkamuhi sa mga mayayaman. Sa tuwing sila ay nakikita nila, sila’y nangangako sa kanila na nakahandang tumustos at mag-abot ng kabutihan sa kanila.


Piliin ang iyong Lenguahe