Ang Layunin Sa Paglikha Ng Tao

Isang mahalagang aklat tungkol sa layunin ng paglikha sa tao sa wikang Filipino, malinaw na ipinaliwanag ng may-akda sa aklat na ito kung ano ang pinakalayunin ng Allah sa paglikha sa tao na siyang pagsamba lamang sa Kanya- Ang Nag-iisa-, ang layunin ng paglikha ay dapat malaman ng bawa’t isa lalung-lalo na ang mga hindi Muslim.

Lenguahe