Nilalaman

content

list of authors

About Author

Muhammad Taha Ali

Muhammad Taha Ali

Muhammad Taha Ali

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?

Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?

Aklat

Isang aklat na nagpapaliwanag tungkol sa mga pangunahing dapat pag-aaralan ng bagong muslim, kabilang na dito ang Haligi ng Islam at Pananampalataya at gayundin, naipaliwanag nang malinaw dito ang tungkol sa pag-sasagawa ng wudu’ at Salah (dasal) nang may kasamang litrato.

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah

Aklat

Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto, tunay na kanyang iniulat nang malinaw ang tungkol sa hajj at umrah, sanhi ng kahilingan ng mga kapatid na mga muslim lalung-lalo na ang mga balik-islam.

Mensahe sa Nagsasagawa ng Hajj

Mensahe sa Nagsasagawa ng Hajj

Artikulo

Sa aklat na ito ay napaloloob ang mga paalaala at payo para sa sinumang nagsasagawa ng Hajj o Umrah, at lalung-lalo na sa mga lugar na dapat nilang puntahan at hindi dapat.

Mga Haligi ng Islam at Pananampalataya

Mga Haligi ng Islam at Pananampalataya

Audio

Ang Audio na ito ay isang pagpapaliwanag tungkol sa mga haligi ng Islam at pananampalataya na isinagawa n gating kapatid sa islam na si Abdullatif Arceo, kanyang lininaw ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa mga haliging ito na dapat malaman ng isang Muslim upang ito ay maisakatuparan nang tama

Ang Pagtalikod sa Salah ay Kawalan ng Pananampalataya

Ang Pagtalikod sa Salah ay Kawalan ng Pananampalataya

Video

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Propeta: (Ang kasunduan sa pagitan namin at sa kanila ay ang Salah, kaya’t ang sinumang tinalikuran ang Salah, siya ay tumalikod sa Pananampalataya), kasunod ang pagpapaliwanag na ang nagsasalah ay Muslim at ang hindi nagsasalah ay hindi muslim.

Ang Kabutihan ng Pag-aaral ng Qur’an

Ang Kabutihan ng Pag-aaral ng Qur’an

Video

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Sugo ng Allah: (Ang pinakamainam sa inyo ay yaong pinag-aaralan ang Qur’an at kanyang itinuro), kasunod ang pagsalaysay tungkol sa kabutihan ng pag-aaral ng wikang arabik.

Ang Pananampalataya ay Nadadagdagan at Nababawasan

Ang Pananampalataya ay Nadadagdagan at Nababawasan

Video

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Ang tanging tunay na mga mananampalataya ay yaong kapag binanggit sa kanila ang Allah ay nakakadama sila ng takot sa kanilang mga puso….), kasunod ang pagsalaysay sa kahulugan ng Eeman.

Ang Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah

Ang Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah

Video

Ang Pagpapaliwanag sa kahulugan ng Laa ilaaha illallaah at ang dalawang saligan nito na hindi matatanggap ang anumang gawain maliban na nakabatay dito

Ang mga Palatandaan ng isang Munafiq

Ang mga Palatandaan ng isang Munafiq

Video

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Sugo: (Ang ilan sa mga palatandaan ng isang Munafiq ay tatlo: Kapag siya ay nangungusap, siya ay nagsisinungaling…), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng An-Nifaq (pagkukunwari).

Ang Kadakilaan ng kawang-gawa

Ang Kadakilaan ng kawang-gawa

Video

Isang Pagpapaliwanag tungkol sa kadakilaan ng kawang-gawa at ang kahalagahan nito sa buhay ng isang Muslim at sa sambayanang Muslim.

Ang Huling Salita ay ang Laa ilaaha illallaah

Ang Huling Salita ay ang Laa ilaaha illallaah

Video

Pagsasalaysay sa Sinabi ng Propeta (saw): Ang Sinumang Pinakahuling Salita ang Laa ilaaha illallaah, siya ay Makakapasok sa Paraiso)), Kalakip ang Pagpapaliwanag sa Kabutihan ng Banal na Salitang ito.