Ang Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah

Ang Pagpapaliwanag sa kahulugan ng Laa ilaaha illallaah at ang dalawang saligan nito na hindi matatanggap ang anumang gawain maliban na nakabatay dito

Lenguahe