Ang Kahulugan ng Laa ilaaha illallaah

Ang Pagpapaliwanag sa kahulugan ng Laa ilaaha illallaah at ang dalawang saligan nito na hindi matatanggap ang anumang gawain maliban na nakabatay dito

Piliin ang iyong Lenguahe