Ang mga Palatandaan ng isang Munafiq

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Sugo: (Ang ilan sa mga palatandaan ng isang Munafiq ay tatlo: Kapag siya ay nangungusap, siya ay nagsisinungaling…), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng An-Nifaq (pagkukunwari).

Lenguahe