Ang Limang Haligi ng Islam

Ito ang kasunduang namamagitan sa tao bilang alipin ng Allah at ang Allah bilang Tanging Panginoon ng tao. Ang kasunduang ito ay nangangailangan ng ganap na katapatan sapagka’t ito ay kinapapalooban ng mga alintuntunin na dapat isagawa.

Piliin ang iyong Lenguahe