Nadiyos’ Grasya

Nasaksihan ng mga dekada kamakailan ang isang malawak na panlipunang pagbabago
tungkol sa mga katangiang sumusukat sa katotohanan at mabuting uri. Sa kanilang mga tahanan at
pagawaan hanggang sa mga sentrong pampamayanan at bulwagang pambayan, tinalakay ng ating
mga ninuno ang mga paksang malalalim at mahahalaga, gaya ng mga kaasalang pulitikal, mabuting
pag-uugaling panlipunan at ang mga makabuluhang hangganan ng siyensiya, mga batas at relihiyon.

Lenguahe