Ang Pagpapahalaga sa Pagdarasal

Ito ay patungkol sa pagpapahalaga sa pagdarasal na siyang isa sa napakahalagang haligi ng Islam at siyang unang tutuusin pagdating sa araw ng paghuhukom.

Piliin ang iyong Lenguahe