Ilan sa mga nakakasira ng Pag-aayuno

Isang napakahalagang Video sa wikang tagalog tungkol sa mga nakakasira ng Pag-aayuon na hindi pa alam ng maraming Muslim.

Lenguahe