Kadakilaan ng pag-alay ng bati sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Isang maikling pagpapaliwanag sa kadakilaan at kahalagahan ng pag-alay ng bati at panalangin sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan).

Lenguahe