Faaydaa fi hikmaa soomanaa

1-Jaalala Rabbii barbaachaaf waan lubbuun feetu dhiisuu.akka kanaan galata isaa argatanii, jannata isaa badhaafaman.

2-Lubbuu ufii qabuu fii toohachuu nama barsiisa, murannoo, ciminaa fi obsarratti nama leenjisa.
3-Sodaa Rabbiiti nama barsiisa akkuma aayata suuraa baqaraa tan dabarsine sanirraa hubatamutti.
4-Haalaaf amala nama tolcha. Nabiin s.a.w. akkana jedhe.''yeroo guyyaan soomana tokkoo keessani tahe akka jecha jallinaa,kan baalagummaa hin haasoyne,namni tokko yoo isa arrabsee yookaan isaan lole haajedhuu anisoomanaadha'' bukhaarii fi muslimtu baase.
5-Nama barsiisa guddina qananii Rabbiin namaaf kennee nyaata, dhugaatii fi jaartii isaa keysatti.
6-Akka namni yeroo bal'oo argatee ibaadaa fi zikrii Rabbii  heddummeessu namaaf mijjeessa.
7- Qalbii laaffisee akka milkiif qophooytu godha.
8-Qara (oowwa) fedhii lubbuuti namarraa laaffisa.
9-Qochumaa garaa namaati qulqulleessa,qaama nama bareecha.
10-Muslima sagantaan jiraachuufi yeroo karoorfatanii kabajuu barsiisa.
11-Mul'isa guddaa gamtoominaafii tokkummaa ummata muslimaa mul'isuudha,hundee diin isaanii jabeysanii qabachuu isaanii kan ibsu.
12-Dureessaa fii hiyyeessi waliinwajji akka beelawanii dheebotan godha, kun ammo akka waliif rifatanii walgargaaranii tola walitti oolan godha.

afaan kee filadhu